Lạnh về, đang bệnh giải sầu vương,
Hơi thu trong sáng đám mây vờn,
Bành Trạch rượu thơm vào chén ngọc,
Nam Dương suối mát chảy đỏ sương.
Sắc đẹp hương thơm, hoa ít có,
Cuối mùa óng ả, sắc lạ thường.
Say rượu cầm hoa hiềm đỏ mặt,
Tiết đẹp, thù tiếp sẽ lên hương!