Lạnh về đang bệnh giải sầu vương,
Trong sáng hơi thu mây đám vờn,
Bành Trạch rượu thơm vào chén ngọc,
Nam Dương suối mát chảy hồng sương.
Hương thơm đẹp sắc ít hoa có,
Óng ả cuối mùa màu lạ thường.
Say rượu cầm hoa hiềm đỏ mặt,
Đẹp trời thù tiếp sẽ lên hương!