Lạnh về đang bệnh giải sầu vương,
Trong sáng hơi thu mây đám vờn,
Bành Trạch rượu thơm vào chén ngọc,
Nam Dương suối mát chảy hồng sương.
Sắc đẹp hương thơm ít hoa có,
Cuối mùa óng ả lạ màu thường.
Cầm hoa say rượu hiềm hồng mặt,
Đẹp trời thù tiếp sẽ lên hương!