Rực trời Bắc Đẩu Thái sơn oai,
Ngưỡng mộ muôn dân hữu nhị đài.
Công giúp thái hoà thành vận hội,
Tài năng đĩnh đạc sức kình trời,
Tùng không ngại tuyết xanh muôn thuở,
Mai lại gặp xuân bút vịnh bài.
Thờ phụng trải năm triều đế thánh,
Tam công trâm hốt xứng danh ngài.