Chàng giữ biên cương, thiếp ở đông,
Gió tây thổi lạnh, thiếp thương chồng,
Một dòng thư gửi nghìn dòng lệ,
Rét đến bên chàng, áo đến không?