送北使撒只瓦,趙子期

馹騎行行瘴霧深,
海邊光照使星臨。
四方專對男兒志,
一視同仁天子心。
越國山河供傑句,
周家雨露播綸音。
明朝相隔雲南北,
今日休辭酒滿斟。

 

Tống bắc sứ Tát Chỉ Ngoã, Triệu Tử Kỳ

Nhật kỵ hành hành chướng vụ thâm,
Hải biên quang chiếu sứ tinh lâm.
Tứ phương chuyên đối nam nhi chí,
Nhất thị đồng nhân thiên tử tâm.
Việt quốc sơn hà cung kiệt cú,
Chu gia vũ lộ bá luân âm.
Minh triêu tương cách vân nam bắc,
Kim nhật hưu từ tửu mãn châm.

 

Dịch nghĩa

Ngựa trạm rong ruổi trong sương mù lam chướng dày đặc,
Ánh sao sứ thần chiếu sáng đến tận miền ven biển.
Chuyên ứng đối ở bốn phương là chí nam nhi,
Coi tất cả như nhau là tấm lòng thiên tử.
Non sông nước Việt cung cấp những câu thơ tuyệt hay,
Mưa móc nhà Chu truyền bá tiếng nói đẹp như lụa.
Sáng mai xa nhau, mây chia đôi ngả bắc nam,
Hôm nay xin đừng từ chối chén rượu rót đầy.


Triệu Tử Kỳ tức Lễ bộ lang trung Triệu Kỳ Di 趙期頤, tự Tử Kỳ 子期.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Ngựa trạm xông pha lớp khói mù,
Sứ tinh chiếu rạng đến biên khu.
Muôn phương như một, lòng thiên tử,
Bốn cõi so lời, chí trượng phu.
Hứng dậy câu thần: non nước Việt,
Chiếu truyền việt nam mượt: móc như Chu.
Sáng mai mây rẽ trời nam bắc,
Đầy chén hôm nay, chớ khước từ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Ngựa trạm bon bon lướt gió mù,
Lập loè sao sứ rọi biên khu.
Chí trai bốn biển ra ăn nói,
Lòng chúa muôn phương vốn ái ưu.
Lời ngọc phẩm để sông núi Việt,
Tiếng tơ nhuần thấm móc mưa Chu.
Ngày mai cách trở, mây nam bắc,
Khuyên cạn hôm nay rượu một bầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngựa trạm ruổi dong lớp khói mù,
Ánh sao sứ bạn sáng biên khu.
Như nhau muôn xứ lòng thiên tử,
Ứng đối bốn phương chí trượng phu.
Trác tuyệt câu thơ sông núi Việt,
Tiếng tơ lụa thấm móc mưa Chu.
Rẽ mây mai sáng trời nam bắc,
Rượu rót hôm nay đừng chối từ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời