贈北使撒只瓦,文子方

至治改元新,
初頒到海瀕。
傾心效葵藿,
扶杖聽絲綸。
光照巖溪夜,
溫回草木春。
歸來再前席,
幸不外斯民。

 

Tặng bắc sứ Tát Chỉ Ngoã, Văn Tử Phương

Chí Trị cải nguyên tân,
Sơ ban đáo hải tần.
Khuynh tâm hiệu quỳ hoắc,
Phù trượng thính ty luân.
Quang chiếu nham khê dạ,
Ôn hồi thảo mộc xuân,
Qui lai tái tiền tịch,
Hạnh bất ngoại tư dân.

 

Dịch nghĩa

Niên hiệu Chí Trị mới đổi,
Vừa ban xuống đến miền ven biển.
Dốc lòng hướng về mặt trời như cây quì, cây hoắc.
Chống gậy ra nghe tiếng tơ tiếng lụa.
Ánh sáng soi đêm tối ở núi khe,
Hơi ấm đưa xuân về với cỏ cây.
Khi trở về lại đến chỗ ngồi phía trước,
Mong không bỏ dân xứ này ra ngoài thì may lắm.muộn tăng thêm mà thôi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Chí Trị niên hiệu mới,
Ban ra miền biển đay.
Nghiêng lòng như quì, hoắc,
Chống gậy đón tờ mây.
Đức sáng bừng khe núi,
Xuân hoà mượt cỏ cây.
Về triều tâu thánh thượng,
Xin nhớ đến dân này.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Ngựa trạm hàng hàng vượt mù sâu
Biên cương sao sứ rạng in mầu
Bốn phương giao thiệp nam nhi chí
Thiên tử lòng nhân đối với nhau
Non sông nước Việt dâng thơ đẹp
Mưa móc triề Chu tưới thấm sâu
Mai này xa cách mây nam bắc
Đầy rượu hôm nay chớ chối nhau

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Chí Trị kỷ nguyên mới,
Chiếu ban đến hải tân.
Tâm thành nghiêng quỳ hoắc,
Ốm gượng nghe ty luân.
Lam chướng tan đêm tối,
Cây cỏ đượm màu xuân.
Đền ngọc về tâu lại,
Chớ bỏ Việt Nam dân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hiệu năm Chí Trị mới thay,
Đến miền ven biển vừa bày xuống thôi.
Hoắc, Quì lòng hướng mặt trời.
Tiếng tơ tiếng lụa gậy dời ra nghe.
Soi đêm ánh sáng núi khe,
Hơi xuân đưa cảnh ấm về cỏ cây.
Chỗ ngồi về lại trước đây,
Mong rằng chẳng bỏ dân này may thay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời