Hoa thì già trước
Mà quả trẻ sau
Hoa làm râu bạc
Quả làm tí nhau


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995