Hàn sỹ mặc nhiên cõi tử sinh
Phong sương thôn Vĩ Dạ phong tình
Hồn thơ nằm sóng xoài dương thế
Đợi gái quê về thử tiết trinh


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995