Anh làm người xem rơi nước mắt
Hoá thân vai chiến sĩ quên mình
Chiến trường xưa đó hay nhà hát?
Đêm nào anh cũng phải hy sinh


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995