Ngồi im thì hơi căng
Nhảy hoài e quá mệt
Ta đã toan nghiến răng
Lại sợ trời sấm sét


Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995