Đánh tan bọn lấn chiếm
Hội quân về Kà Tum
Có phải mày không Tuấn?
Hai đứa choàng nhau ôm

Ôm mày mãi không chặt
Dẫu tay tao vô cùng
Nửa đời ba lô cóc
Như đã liền vào lưng

Áo trận bao lần bạc
Lại mới như ngày nào
Đất nước còn đánh giặc
Thì còn mày với tao

Tiếng cười mày đáo để
Oang oang cả cánh rừng
Biết chúng mình vẫn trẻ
Chưa chịu già đâu cưng!

Đôi tay làm động tác
Nói chuyện mà như lăn
Ra mày lính trinh sát
Dễ chừng gần chục năm

Đại bác gầm như rú
Ngoài bài rừng Kà Tum
Bên chúng mình lính cũ
Lớp trẻ lên ùn ùn

Chao ơi vào mùa nắng
Gặp nhau rồi chia tay
Nơi nào vang tiếng súng
Là y như có mày

Ngày mai vào trận đánh
Mỗi đứa lại một nơi
Cái dáng mày ôm súng
Cứ theo tao suốt đời


Kà Tum, 10-1978

Nguồn: Báo Tiền phong, số ngày 24-4-1979