Cau nhà em cao nhất làng
Lá xoè như nón, chỏm bằng đọt xanh
Gọi cây mà chẳng có cành
Hoa rơi như gạo lừa anh gà dò
Lá rơi thành chiếc quạt mo
Cho thơm cơm nắm trước giờ ra quân
Lạ đời râu mọc dưới chân
Gốc già để ngọn trẻ dần lá loe
Lá mời chim sẻ chích choè
Về làm tổ đẻ hoa xoè tháng Giêng
Đi xa ngoảnh lại làng em
Thấy cau là thấy bà bên cơi trầu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]