bài thơ này hay quá ah2... đúng tâm trạng của 1 con người đang sống lạc loài... ^&^

ntl.thanhloi