Cột đu hiu quạnh quán không người
Hương lạnh đèn tàn dạ khó nguôi
Tay áo phất phơ thềm lững thững
Trăng mờ ảo
Cội lê trắng xoá bụi mưa rơi

tửu tận tình do tại