Thăng Long linh khí có hồ Tây,
Tự cổ ai mà lại chẳng hay.
Uống nước phượng hoàng sinh thánh đế,
Mây mù giải ách ngựa Hồ bay.
Nam bang chia cõi do trời định,
Bắc tặc sao liều đến cướp đây.
Suy thịnh chớ buồn cho vận nước,
Đô kỳ muôn kiếp vẫn không thay!

tửu tận tình do tại