Bỏ phăng ngày trước, kể chi ra,
Sóng gió coi như chuyện đã qua.
Xin hãy từ nay cùng đính ước,
Chèo lan sửa lại vượt sông xa.

tửu tận tình do tại