Nhà cách đê rừng khói bếp vương,
Hoa lạnh cuối mùa cũng toả hương.
Lá vàng bụi phủ tạm dừng ngựa,
Giá cô gọi chiều xuống bên đường.

tửu tận tình do tại