Rửa vách con mong cha đỗ đầu,
Mẹ hiền tựa cửa đợi về mau.
Tuy bảng không tên đừng báo ác,
Mở thư nợ rượu lão Lê rồi.

tửu tận tình do tại