Tinh tinh tuý tuý,
Đã nghiêng bầu phi quỷ cũng thần tiên;
Khi thanh nhàn pha nước cờ điệu hát, lẫn khúc địch cung huyền,
Cuộc hành lạc lưu liên vòng tuế nguyệt.
Thập tải phong trần vong lịch duyệt,
Nhất bôi hồ hải nhiệm tiêu dao.

Đem tượng đồng bia đá mà kỷ niệm giấc chiêm bao,
Thôi hãn mặc với lược thao là nhỏ cả.
Chỉ gió mát nghênh ngang đoá hoa thơm hể hả,
Ván trò đòi giòn giã đủ mười mười.
Rượu ưa ưa cũng tuỳ người!


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 162, tháng 5-1931