Trần Duy Tùng 陳維崧 (1625-1682) tự Kỳ Niên 其年, hiệu Già Lăng 迦陵, người Nghi Hưng, Giang Tô, là thi nhân và từ nhân nổi tiếng đời Thanh. Tác phẩm có Hồ Hải lâu từ gồm 1600 bài, phong cách hùng tráng, hào phóng, học tập Tô Thức, Tân Khí Tật đời Tống.