Ngày mai tiểu đệ chia tay,
Về nơi đô hội cận ngày thanh minh.
Vung roi chiều đến Lâm Danh,
Ba tháng Thượng Đảng viễn trình gian truân.
Đường xa mộng cuốn sông xuân,
Hành trang quan nhỏ nhẹ chừng hoa dương.
Mưu sinh diễu cợt anh thường,
Hay ngâm vịnh gió thổi hương cho tùng.

tửu tận tình do tại