Đừng đi hái phù dung.
Sóng thu khói nước không.
Lẫn tà dương, một bóng chinh hồng.
Muốn trút nhàn sầu không chỗ trút,
Đều hiện rõ ở my phong.

Tâm sự gửi đề hồng.
Nhịp cầu nước chảy đông.
Đoạn trường thêm, ngại nét thu nồng.
Ngoảnh lại tầng lâu lười cất bước,
Mảnh trăng mói, lửng ngô đồng.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.