ga cuối của lòng
                   chẳng nói -
sợ rằng như khói
                   - nói bay đi…
sợ rằng như nói
                   - khói bay đi...
ga cuối của lòng…


.ngày 23 tháng 1 năm 89. tức 10 chạp thìn.
dương đã 89 - âm vẫn chửa sang trang kỉ tị. thời gian châu Á vẫn tiêu sâm... tôi chẳng muốn mang sang gì cả. nỗi buồn ga cuối còn nguyên.