Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thái Linh vào 12/03/2008 07:34

.con CHỮ cổ truyền quan trọng á duy nhất NGHĨA. bây giờ. một hồi quan trọng hình âm/âm ngữ >nghĩa ngữ.

.sinh tôi làm gì / tôi không hợp grammaire nào cả / sinh tôi đã có grammaire cho tất cả / ắt là không zuýt cho tôi / tôi không thích mọi grammaire quần đùi may sẵn / ví dụ một ngày tôi lại đọc là / KHÔNG / ai cũng có ngày / ngày của mình / tôi không có ngày nào hết ? / bất công này. tôi kiện ai đây / không ai xử kiện cho ai / tất cả đều muốn đi kiện mà / không quan toà. không luật. cũng không pháp đình.

.ai cũng có những gì ai ai đều có.

.ai cũng có lúc ngọt lúc bùi / riêng tôi không có. cả ngày cả chén đắng mà thôi.

.tôi vẫn viết cái gì tôi chẳng-biết ?

.ở đây miếng za lừa ngày ngày teo nhỏ mãi
mọi người cũng teo theo. nhỏ bé lại. teo theo.

.tôi ở đây...tôi đang ở cả đằng kia. trên kia. dưới nọ... tôi ở mọi chỗ nào có một ải đầu thơ.
hai mắt đen ngàn lệ nhé...tôi vẫn thõng tay trong chợ bụi đông người...