Mười ngày mưa rả rích
Tiễn Chúc Dung dừng ngay
Chim én nằm thường mộng
Ngô đồng qua khác nay
Tận xương ơn được mát
Bốn mặt việc nhiều sai
Tấp nập nơi phồn thịnh
Gió tây áo khách bay