Giam người, giam được miệng người ư?
Ngục tối càng thêm dậy tiếng thơ.
Vui với văn chương mà tội vạ,
Nợ cùng non nước mắc lao tù
Ngăn mây, mây tụ, thành mưa lớn,
Chặn thác, thác dồn, hoá sóng to.
Ai sợ Hoả Lò, lò thử lửa,
Thơ ca nảy lửa, lửa nung lò...


Hoả Lò, 1923

Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 36), NXB Khoa học xã hội, 2000