Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2017 10:44

Một mối xa thư đã biết chưa?
Bắc Nam hai ngả gặp nhau vừa.
Đường rầy đã sẵn thang mây bước,
Ống khói càng cao ngọn gió đưa.
Sầm dậy tứ bề trăm máy chuyển,
Phút thâu muôn dặm nửa giờ trưa.
Trời sai ra dọn xong từ đấy,
Một mối xa thư đã biết chưa?


Bài thơ này làm trước cuộc tổng khởi nghĩa dự định vào giờ Ngọ, ngày Ngọ, tháng Ngọ tức là ngày mồng 2 tháng 5 năm Bính Thìn (tức 8-6-1916). Trần Cao Vân đã làm bài thơ này để ra hiệu lệnh mật cho các nơi. Nhưng sau đó, theo quyết nghị chung, vì trường hợp khẩn cấp, phải khởi nghĩa trước một tháng, vào đêm mồng 2 tháng 4 (tức 3-5-1916). Nhưng ngay chiều mồng 1, âm mưu bị bại lộ, cuộc khởi nghĩa chưa kịp nổ ra đã thất bại.

Tiêu đề có bản chép là Hoả xa Quế Hàn.

Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004