Ta có tiếc sống đâu, ngặt vì dịch Trung thiên mở đầu, Dũ Lý bảy năm chưa kịp diễn;

Người hẳn theo nghĩa đấy, khó nhứt kinh muôn đời hay giữ chắc, Thú Dương ngàn thuở vẫn còn nghe.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 13
tửu tận tình do tại