Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/07/2017 10:53, số lượt xem: 212

Quán quen từ bạn sẻ chia đây
Đến nhấm cà phê vị thật dày
Giọt lọt lưa thưa tầm mặt mợ
Khói tràn nghi ngút thoả môi thầy
Ngoài đường nghiêng đổ vào cho ngọt
Còn bụng dọn sâu nuốt những cay
Quân tử tuy lòng vô hướng lợi
Nhưng vì nước mạnh hãy cùng tay...