Nhà trong rừng vải bãi sông
Nối xưa làm thiện ai không tôn sùng
Võ do cha dạy làu thông
Văn gia truyền thấu đến từng việc xa
Thương dân đói khổ thiết tha
Giúp Trưng vương dẹp giặc Tô tham tàn
Mỗi khi qua miếu bên làng
Thắp nhang cầu khấn tỏ lòng kính tin


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)