Bể Nam, cá dữ chưa yên hẳn
Ải Bắc, tờ thư lại nối nhau
Cướp náu một vùng hang ổ kín
Quân dừng ba tháng núi rừng sâu
Tướng tài dũng mãnh nghe oai đấy
Giặc dữ tung hoành có nhụt đâu
Thành Mã ngàn non che khuất nẻo
Ngày ngày, gió rét cắt chinh bào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)