Miền Nam thôi hết nói
Giặc dữ quá hoành hành
Chẳng tốn một tấc sắt
Chiếm luôn ba tỉnh thành
Linh Châu, thành đã mất
Nhà Tống, cổng ai canh?
Còn giở mẹo lừa được
Ắt là dạ sói sinh
Chí nhân, lòng thánh đế
Uy vũ cậy triều đình
Đất ấy lắm hào kiệt
Non nước vẫn nặng tình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)