Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2020 14:52

聞洋人逼取永安河三省感作

南中不可道,
夷虜最縱橫。
直括三州地,
何勞一寸兵。
靈州城已沒,
宋境戶誰扃。
驢技猶能逞,
豺心且日生。
至仁懷帝德,
神武望天聲。
此地多豪傑,
悠悠故國情。

 

Văn dương nhân bức thủ Vĩnh An Hà tam tỉnh cảm tác

Nam trung bất khả đạo,
Di lỗ tối tung hoành.
Trực quát tam châu địa,
Hà lao nhất thốn binh.
Linh Châu thành dĩ một,
Tống cảnh hộ thuỳ quynh.
Lư kỹ do năng sính,
Sài tâm thả nhật sinh.
Chí nhân hoài đế đức,
Thần vũ vọng thiên thanh.
Thử địa đa hào kiệt,
Du du cố quốc tình.

 

Dịch nghĩa

Tình cảm trong Nam thôi hết nói
Bọn giặc man rợ rất mực ngang ngược
Chiếm liền một lúc cả ba tỉnh
Chẳng tốn một tấc sắt nào
Thành Linh Châu đã mất rồi
Thì ai là người canh giữ cho bờ cõi nhà Tống
Nếu tài lừa địch còn giở giói ra được
Thì lòng lang, dạ sói của chúng ngày càng nảy sinh
Nhà vua luôn tỏ lòng chí nhân
Nhưng cũng ngóng đợi oai thần vũ của triều đình
Đất trong Nam vốn lắm hào kiệt
Họ vẫn vời vợi mối tình cố quốc


Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Miền Nam thôi hết nói
Giặc dữ quá hoành hành
Chẳng tốn một tấc sắt
Chiếm luôn ba tỉnh thành
Linh Châu, thành đã mất
Nhà Tống, cổng ai canh?
Còn giở mẹo lừa được
Ắt là dạ sói sinh
Chí nhân, lòng thánh đế
Uy vũ cậy triều đình
Đất ấy lắm hào kiệt
Non nước vẫn nặng tình

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Miền Nam thôi thế là xong,
Ầm ầm giặc dữ tung hoành ghê thay.
Liền liền ba tỉnh chiếm ngay,
Sa cơ thất thế trở tay được nào.
Linh Châu nay biết làm sao,
Núi sông nhà Tống đến hồi suy vong.
Kém tài chống đỡ khó xong.
Lòng lang dạ sói chúng càng nảy sinh.
Đức vua vốn thật anh minh,
Triều đình uy vũ động binh thế nào!
Phương Nam vốn lắm anh hào,
Mối tình cố quốc dạt dào khôn nguôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời