Đo đắn sự đời lệ chảy ròng
Vua tôi gắn bó đã mười đông
Bình sinh ân nghĩa chưa đền đáp
Hồ hải rong chơi dám ước mong
Thu tạnh non Hương mây nhuốm biếc
Nắng mai vườn ngự lá phơi hồng
Trẻ trung chí khí từng ôm ấp
Đâu có như ai ảo não lòng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)