Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2020 14:13

奉和家嚴原韻

傘月瀘煙音信賒,
北南臣分奈情何。
人來薊渚成羈宦,
夢渡雄關始向家。
獨幸文章知有助,
每從山水得之多。
慇懃公事飲清誨,
難得由來是政和。

 

Phụng hoạ gia nghiêm nguyên vận

Tản nguyệt Lô yên âm tín xa,
Bắc Nam thần phận nại tình hà.
Nhân lai Kế Chử thành ky hoạn,
Mộng độ Hùng quan thuỷ hướng gia.
Độc hạnh văn chương tri hữu trợ,
Mỗi tòng sơn thuỷ đắc chi đa.
Ân cần công sự ẩm thanh hối,
Nan đắc do lai thị chính hoà.

 

Dịch nghĩa

Trông mong tin tức trăng núi Tản, khói sông Lô quá chừng
Thân phận kẻ bầy tôi, có kể gì đến việc vào Nam ra Bắc
Người đến bến Kế Chử, trở thành viên quan bó buộc
Giấc mơ qua cửa ải Hùng mới là hướng về nhà
Riêng nay có văn chương mới hỗ trợ được một chút
Mỗi bước đường sông núi, được [hiểu biết] thêm nhiều
Lo lắng việc công, lại như được uống lời dạy thanh liêm
Vẫn chưa tìm được phương sách, làm sao cho chính sự hoà hợp (với lòng dân)


Nguyên chú: “Thời sơ phụng mệnh nhập Thăng Bình thú” 時初奉命入昇平守 (Lúc ấy mới nhận mệnh vào Tri phủ Thăng Bình).

Cha của Tam nguyên Trần Bích San là Trần Doãn Đạt, đỗ Phó bảng dưới triều Nguyễn.

Nguồn: Tam nguyên Trần Bích San - Cuộc đời và tác phẩm, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Am

Trông khói sông Lô, trăng núi Tản
Làm tôi đâu quản Bắc hay Nam
Người về Kế Chử, thân ràng buộc
Mộng vượt Hùng Quan, hướng xóm làng
Sông núi cho thêm nhiều kiến thức
Đường đời tiếp sức có văn chương
Siêng năng nhuần thấm lời răn dạy
Kế vô yên dân vẫn chửa tường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng Tản khói Lô tin tức xa
Phận tôi đâu quản bước xông pha
Người về Kế Chử thân ràng buộc
Mộng đến Hùng Quan trỏ lối nhà
May có văn chương nhờ chút ít
Lần theo sông núi hiểu thêm ra
Thấm nhuần răn dạy siêng công việc
Phương sách yên dân chửa tính qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời