Chiếc xuyến chàng Kim trót phụ rồi
Thuyền đâu họ Mã nhích sang chơi
Hở môi riêng thẹn lời ghi tạc
Lỡ bước nào nguôi nỗi đứng ngồi
Lá thắm còn mơ hồn bướm lẩn
Nhị hoa dày mặt cái ong soi
Tiếc cho mưa nắng công gìn giữ
Một tấm tình riêng để thiệt thòi


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.