Giấc bướm còn mê nỗi đoạn tràng,
Ruột tằm vấn vít sợi tơ vương.
Bút đâu sẵn để thêu tờ gấm,
Thoa bỗng đem sang đổi xuyến vàng.
Quả kiếp xá chi lời mộng triệu,
Tính tình thôi cũng nép văn chương.
Chưa xong điều nghĩ thêm điều nhớ,
Tài sắc, tài danh khéo một làng.


Hà Như phiên âm từ nguyên bản chữ Nôm ký hiệu AB.412.