Đất chẳng Bồng lai náu trích tiên,
Bên hoa văng vẳng xuyến vòng rền.
Đại hưng ngoài cửa tiên mờ dấu
Khó kiếm nguồn Đào nhận túc duyên.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)