Đã mấy trăm năm tượng cũ còn
Nguy nga đền miếu sững hoa thôn
Quỷ thần biến hoá ngàn năm kiếp
Mây gió lâu dài vững pháp môn


Nguồn: 101 bài thơ phú Tây Hồ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)