Mình ta độc ẩm đón giao thừa
Phố xá quen mà khách vãng thưa
Thăm thẳm trời đêm đôi mắt lạ
Lờ mờ mặt đất dáng người xưa
Nửa say nửa tỉnh men còn thiếu
Chén chú chén anh sức cũng vừa
Tháng tận năm cùng lòng trống vắng
Sấm rền một tiếng giữa trời mưa!