Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trần Đức Phổ vào 17/12/2021 07:22

Quận chúa thay cha trấn cõi ngoài
Thông minh đảm lược kém chi ai
Binh hùng răm rắp chờ nghe lệnh
Tướng giỏi sẵn sàng đợi khiến sai
Lòng chứa non cao mưu vĩ nghiệp
Tâm mang biển lớn dụng anh tài
Trước sau cũng vẫn là xuân nữ
Nên thích chàng Trương vẽ nét ngài.


15/12/2021