Chào đời giữa chiến loạn Tương Dương
Xinh đẹp ranh ma nết quật cường
Khí phách anh hùng nòi Quách Tĩnh
Tâm tư mẫn tiệp trí Hoàng Dung
Mộng đời hiệp lữ thành tro bụi
Ngộ cảnh đoàn viên tựa khói sương
Mở phái Nga My truyền kiếm pháp
Non xanh nước biếc cũng vô thường.