Nửa vòng tròn quả đất
Xa hay gần tuỳ ta
Hữu duyên dù vạn dặm
Cũng như chung một nhà.

Đông và Tây quả đất
Vẫn yêu thương nặng tình
Thì giữa đêm giá rét
Cũng là buổi bình minh

Không gian là cõi chết
Khi cây đời trổ bông
Mấy vạn ki-lô-mét
Đâu làm khó chim hồng

Mười hai giờ cách biệt
(Có gì là xa xôi?)
Đủ thời gian cần thiết
Cho nhung nhớ đâm chồi!


17-3-2019