Chỉ một loài hoa chốn vệ đường
Say lòng đến cả bậc quân vương
Thuỷ chung sắc tím bao người thích
Yểu điệu cành mềm lắm kẻ thương
Nắng đẹp nụ xoè mong diễm phúc
Mưa dầm lá rủ tránh tai ương
Màu tươi sức trẻ hồn thanh khiết
Mắc cỡ làm duyên vốn lẽ thường.


2016