Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2019 22:42, số lượt xem: 166

Triều dã từ lâu hủ bại rồi
Bất tài vô tướng cũng lên ngôi
Lòng lang dạ sói tha hồ cướp
Bàn độc ghế thiêng mặc sức ngồi
Bán chữ thánh hiền mua chức vị
Bày trò thảo khẩu đoạt nguyên khôi
Nước non chìm đắm trong tàn ngược
Đại Việt suy vong đợi kẻ bồi

Bồi đắp sơn hà chí sục sôi
Văn tài đức hạnh đã rèn tôi
Lục thao tam lược luôn tìm hiểu
Tế thế kinh bang vẫn luyện dồi
Dâng sớ khuyên vua mà chẳng được
Về nhà dạy trẻ ấy đành thôi
Ao tù khoá hãm rồng bay lượn
Hiền sĩ danh Ngài nhất đẳng khôi

Khôi phục cương thường chớ kéo lôi
Một phường dua nịnh chủ nhầm tôi
Quen nòi kênh kiệu ra oai thú
Giỏi thói xa hoa bạc đãi người
Thế sự nhìn xem lo lỡ núi
Nhân tâm ngẫm kỹ muốn than trời
Ngàn nămNúi Phượng còn ghi dấu
Hậu thế gương Thầy mãi sáng ngôi

22-1-2019