Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Anh thư (3)
Đăng ngày 15/07/2019 21:41, số lượt xem: 344

Trí mưu há dễ kém râu mày
Dũng lược hơn người, thử vận xoay
Muốn chém cá kình, đè song dữ
Chẳng làm tỳ thiếp, sống nhờ ai*
Múa gươm, xông trận như thần tướng
Cồng đánh, voi gầm tựa sấm oai
Hai mấy mùa xuân đời thoáng chốc
Ngàn năm hậu thế miếu đền xây.

Lưu thuỷ đối
2016
(*) Câu nói nổi tiếng của Bà Triệu: “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!“