Thi đàn Quảng Ngãi vọng ngàn phương
Bạn hữu năm châu có tỏ tường?
Chữ nghĩa vương tình mong thưởng lãm
Tâm hồn chuộng mỹ hãy tầm chương
Dở hay dè dặt câu bình luận
Trong đục rạch ròi lẽ ghét thương
Đem cả tâm thành ra điểm xuyết
Vì tình sông núi, nghĩa quê hương!