Cứ ngỡ đang nhìn một đoá hoa
Người mơ kẻ thích ở chung nhà
Phất phơ áo lụa vầng mây nổi
Yểu điệu dáng huyền vóc liễu qua
Mắt ngọc sầu tư làm sóng gợn
Tóc mềm tình điệu để hương sa
Chẳng trang quốc sắc hay giai nữ
Cũng bậc trâm anh chốn ngọc ngà!


15-5-2016