Không có gì thực tốt
Mà lại tốt vừa vừa.
Không có gì vừa vừa
Mà lại là thực tốt…
Không có gì thực tốt…


Nguồn: Báo Dân việt điện tử, ngày 18-3-2016