Luyện đồng từ quặng mỏ Sinh Quyền
Đào xúc tuyển tinh lại điện phân
Vàng bạc đa kim thêm giá trị
Xem đây khai khoáng hướng đi lên.


Sinh Quyền là địa danh ở Lào Cai.