Tích tắc xuất thần chặn mặt gai
Bay cao quả bóng vượt lên xoay
Bắp tay nổi cuộn đua tài trẻ
Đầu bạc hơi nghiêng tính sức dài
Năm sáu chẳng nề ganh bốn chục
Đôi nam vẫn đạt giải ba này
Già mà trống bỏi còn ham nhỉ
Chụp ảnh khen người chớp cảnh hay