Việc xong bày rượu luận chân tà
Xem sóng bên sông lại ngắm hoa
Sóng bạc sông dài cuồn cuộn chảy
Hoa hồng cành bện vấn vương nhau
Buồn chi sóng sau xô cơn trước
Cười nhé hoa mới thế đoá xưa
Vừa đấy gặp nhau nay đã biệt
Ngoái đầu chợt hiểu lẽ đời đây.